Bedankt

Bedankt voor uw reactie!

Sluiten

Bedankt!

U bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wil u op de hoogte gehouden worden van nieuws uit uw regio, vul dan hieronder uw gemeente in.Sluiten OK
Even wachten... Uw gegevens worden verstuurd

Privacy & Cookies Policy

Iedere gebruiker of bezoeker van de Website (“Gebruiker”, “Bezoeker” of “u”) verstrekt door het bezoeken en/of gebruiken van de Website persoonsgegevens zoals hieronder verder toegelicht. Storm treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking wat betreft persoonsgegevens verzameld via de Website, en streeft ernaar uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader, zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016.

U verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Privacy & Cookies Policy (“Policy”), en aanvaardt bijgevolg de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven, voor zover als nodig tevens in naam van uw minderjarige familieleden.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens? Storm treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Storm maakt bovendien gebruik van verwerkers die in opdracht van Storm uw persoonsgegevens verwerken, en die onder meer de goede technische werking van de Websites verzekeren. Storm maakt gebruik van de volgende categorieën verwerkers in het kader van de Website: partners die instaan voor het hosten van de Website, partners die statistieken van de Websites verzamelen en weergeven, etc.

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt? Storm verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, en andere daarmee verenigbare doeleinden: - Het versturen van communicaties van commerciële of niet-commerciële aard, waaronder direct marketing; - U op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen; - Toegang verschaffen tot de Website en aanbieden van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring van de Website; - Het aanbieden van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; - Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen; Storm verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt? Storm verwerkt uw persoonsgegevens verzameld via de Website op grond van (i) uw aanvaarding van deze Policy, en/of (ii) de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen u en Storm door middel van de Website (iii) de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of (iv) de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Storm, zoals het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van de interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging.

4. Op welke wijze worden uw persoonsgegevens verzameld? Uw persoonsgegevens worden verkregen enerzijds via uzelf, bijvoorbeeld via het invullen van online inschrijvingsformulieren of andere formulieren, anderzijds via verschillende technische middelen waarvan de Website gebruik maakt om de Gebruikers– en Bezoekerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren, zoals cookies (zie artikel 8) en loginformatie.

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt? Storm verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens: identificatiegegevens en contactgegevens van u en uw familieleden, samenstelling van uw gezin, betalingsgegevens, IP-adres, tijdstip van consultatie van de Website, vermoedelijke plaats van consultatie van de Website, gegevens met betrekking tot het gebruikte toestel, browsergegevens, computer operating system gegevens, andere telecommunicatiegegevens, etc.

6. Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen binnen de EU? Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de categorieën van verwerkers zoals bepaald in artikel 1 van deze Policy, met business partners van Storm, met andere entiteiten binnen de Storm Groep en met publieke autoriteiten (voor zover deze laatste daartoe gerechtigd zijn). Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld.

7. Worden mijn gegevens verwerkt buiten de EU? Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen ook overgedragen naar en verwerkt in landen buiten de EU. In dergelijk geval zien wij erop toe dat dit gebeurt in overeenstemming met de Privacywet of de GDPR om een gelijkwaardige bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen.

8. Cookies Deze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten om de terugkerende bezoeker uitsluitend voor de duur van het bezoek op onze Websites te identificeren. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en richten daar geen schade aan. Cookies besparen u de herhaaldelijke invoer van gegevens, vergemakkelijken voor u de overdracht van specifieke inhoud en helpen ons bij de identificatie van bijzonder populaire rubrieken van ons onlineaanbod. Zo zijn wij o.a. in staat om de inhoud van onze Websites precies op uw behoeften af te stemmen.

Indien u dat wenst, kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren via de instellingen van uw browser. U kunt de hulpfuncties van uw internetbrowser raadplegen om te achterhalen hoe u die instellingen kunt wijzigen.

9. Wat zijn mijn rechten? U kan een aantal rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Storm, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving. U kan deze rechten uitoefenen via privacy@storm.be, vergezeld van een bewijs van uw identiteit. Storm zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. U kan zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Storm, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Recht op toegang en inzage U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft tevens het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van deze verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, etc.

Recht op verbetering U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre: (a) uw persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden; (b) er niet langer een rechtsgrond voor de verwerking is; (c) u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Storm; (d) uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of (e) uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Storm rust.

Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Storm te laten beperken indien en in zoverre: (a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Storm in staat stelt de juistheid ervan te controleren; (b) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (c) Storm de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden, maar u heeft deze nodig voor een rechtsvordering; (d) u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Storm zwaarder wegen dan die van de Gebruiker of Bezoeker. In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Storm.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door u zelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u het recht om deze te verkrijgen van Storm in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, alsook om die gegevens aan een gelijkaardige leverancier over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

10. Wijzigingen Deze Policy is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen door Storm. Storm zal dergelijke aanpassingen of wijzigingen duidelijk communiceren, waarna u deze wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt . Het is dan ook aan de Bezoeker of Gebruiker om op regelmatige basis deze Policy te consulteren.

11. Contact Voor alle vragen, het uitoefenen van uw rechten en andere inlichtingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Storm kan u contact opnemen met via de volgende gegevens: privacy@storm.be.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg het windpark E40 op de voet.